Věta a souvětí

Určete, zda se jedná o větu, nebo souvětí, případně určete počet vět v souvětí.

1. Jestli budeš zítra odpoledne doma, přišel bych tě navštívit.

2. Zítra bych tě, jestli budeš odpoledne doma, přišel navštívit.

3. Z hory spěchal do údolí studený potůček, napájený z horského ledovce.

 

Ověřit řešení

1. Jedná se o souvětí. Souvětí se skládá ze dvou vět.

2. Jedná se o souvětí. I toto souvětí obsahuje dvě věty. Jedna z nich (zítra bych tě ... přišel navštívit) je rozdělena druhou větou (jestli budeš odpoledne doma) na dvě části.

3. V této konstrukci nalezneme pouze jeden přísudek, jedná se tedy o větu jednoduchou.

 

Ve větě jednoduché je pouze ... (Co jsi dělal celé odpoledne?).

Větný ekvivalent má pouze ... (Nebezpečí úrazu! Nekrmit zvířata.).

Souvětí je tvořeno dvěma a více větami, tj. ... (Když se setmělo, přestali ptáci zpívat.).

 

Pamatuj

Věty v souvětí od sebe oddělujeme čárkami. Čárku nepíšeme před spojkami a, i, ani v poměru slučovacím a před spojkami nebo, anebo, či, pokud uvozují věty vyjadřující různé možnosti, které však nejsou v protikladu (nevylučují se).

Určovat počet vět podle čárek (interpunkce) nedoporučujeme. Počet vět bezpečně zjistíme výhradně podle počtu určitých sloves.

 

Jak rozeznáte určité a neurčité sloveso? (1)

Co označuje spojení Divoká orlice? (2)

Čekal na ni a ona stále nešla. Napíšete před spojku a čárku? (3)

 

Víte, kdy se píše velmi často čárka před spojkou a? (4)

Jak se liší přívlastek volný a těsný? (5)

Pamatuj

Slova zakončená na -cí, -ší (jedoucí, dělající, nesoucí, matoucí, upadnuvší) jsou vytvořena ze sloves a vyjadřují vlastně činnost (zároveň také vlastnost). Řadíme je mezi přídavná jména (tzv. přídavná jména slovesná).

Část věty navázanou na přídavné jméno slovesné často oddělujeme čárkou (viz poučení o přívlastku volném a těsném), nejedná se však o samostatnou větu, která by se zbytkem věty vytvářela souvětí (Všichni závodníci jedoucí v čele pelotonu se střídali ve vedení.).

 

Pamatuj

Podobně jako přídavné jméno slovesné může znesnadnit určení počtu vět v souvětí elipsa přísudku, tj. vynechaný přísudek (Marek se učí německy a Irena také. - 2 věty; Tys chtěl vždycky studovat, já ne. - 2 věty), několikanásobný přísudek (Je rychlý, chytrý a šikovný. - 1 věta; Vyšel ven a práskl za sebou dveřmi. - 2 věty; Zahradník ryl, kypřil, zaléval. - 1 věta) či přechodníková konstrukce (Helga, přistoupivši k oknu, nás vzápětí uviděla. - 1 věta).

 

V jakém pořadí probíhají děje ve větě Helga, přistoupivši k oknu, nás vzápětí uviděla? (6)

Vložená věta

 

Do jedné věty může být v českém jazyce vložena jiná věta (jiné věty).

 

 

Vzniklý útvar (Chlapec, který nese velký košík, jde na houby.) chápeme jako souvětí, které na základě dvou přísudků (nese, jde) obsahuje dvě věty (Chlapec jde na houby + který nese velký košík).

 

Pamatuj

Vložená věta se odděluje od věty, do níž je vložena, z obou stran čárkou (Prvním úkolem, který kdy dostal, bylo nařezat vrbové proutí.).

Věta může být vložena jak do věty hlavní, tak do věty vedlejší (Vždy si myslel, že jen ten, kdo má dobré srdce, může být jeho přítelem.).

V jednom souvětí lze užít více vložených vět (Jen ty, ač jsem například Karla, který provedl totéž, odrazoval od podobného chování veřejně, jsi provedl totéž.).

 

 

Kam vložíme první čárku v souvětí Krabice do kterých ukládáme zimní šatstvo, jsou uloženy v horních policích? (7)

Jedná se v tomto případě o větu? Hurá za dobrodružstvím! (8)

 


Větě vložené se podobá vsuvka (již ovšem musíme odlišovat od věty vložené). Zatímco (vedlejší) věta vložená mluvnicky závisí na své větě řídící (tj. můžeme se na ni zeptat), vsuvka není závislá na větě, do níž je vsunuta (Bylo to, jak se pamatuji, na podzim tohoto roku.)

 

Souhrnná cvičení

 

5. Určete počet vět v daném útvaru (ve větách a souvětích neužíváme čárky): Některé stroje stojící na okraji závodní dráhy byly už nepojízdné. Má kočka jako jediná mezi kočkami projevovala vzácnou ctnost - uměla se nejen vlichotit do pánovy přízně jak to umějí všechny kočky ale byla také věrná a skromná. Kolem Marsu obíhají dva měsíce oba ve svém díle předpověděl již Jonathan Swift. Zalit potem a zalykaje se vlastním nedostatečným dechem utíkal sveřepě domů. Mars Jupiter Saturn Uran Neptun ale nakonec i Pluto vstoupily do Zemské unie ustavené roku 3961. Oproti jiným dětem je Alfons poměrně velký a proto asi získal přezdívku Žirafák.

 

6. Určete počet vět v daném útvaru (ve větách a souvětích neužíváme čárky): Studený horským plesem napájený potůček spěchal po úbočí hor do údolí. Již v dávných dobách lidé vypozorovali že se nebeská tělesa pravidelně pohybují a začali podle jejich pohybu měřit čas. Na té části Měsíce která je právě odvrácena od Země panují velmi vysoké teploty ovšem na straně která je přivrácena k Zemi klesají teploty až pod bod mrazu. Hoši chodili na hřiště každé odpoledne dnes však udělali výjimku a nešli nikam. Raněné zvíře zvolilo útočiště v suchém žlebu zaplněném loňským listím. Večer se staří pánové sesedli kolem ohně a dlouho vzpomínali jak na tábořišti prožili prázdniny kdy jim Zelená příšera připravila mnohá překvapení a zlomyslné zkoušky.

 

7. Určete počet vět v daném útvaru: Školník, spravující na dvorku před ředitelnou staré lavice, si k práci pískal Pochod školních zaměstnanců. Modré auto narazilo do červeného auta, jedoucího v ten okamžik v protisměru, řidič ztratil vládu nad volantem a vjel do stohu na poli, čímž k smrti vylekal jednoho hajného a dva divočáky. Bylo to v revíru, který patří jednomu známému, a všichni si na to dodnes dobře pamatujeme. Když rozruch utichl, pohovořila si v klidu s rodiči, žádajícími exemplární potrestání viníka. Dům, ve kterém, aspoň co já vím, delší dobu bydleli, stále neměl vhodné vytápění. Smějící se, tančící a poskakující rusalky obklopily překvapeného hloupého Honzu. Závodníci, kteří projeli cílovou páskou, byli bouřlivě zdraveni diváky.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Určité sloveso vyjadřuje mluvnické významy (zejména osobu a číslo), neurčité sloveso vyjadřuje pouze část mluvnických významů. Nejznámějšími neurčitými tvary sloves jsou infinitiv (sedět, dělat), příčestí (nesen, nesl) a přechodník (nesa, nesouc).

2. Ve cv. 1 je použito jméno Divoká Orlice (název řeky). Pokud bychom druhé slovo napsali s malým počátečním písmenem, mohlo by se jednat např. o jméno indiánské dívky, chatové osady apod.

3. Uvedené věty nejsou v poměru slučovacím, ale v poměru odporovacím. Spojku a díky tomu můžeme také nahradit jinou spojkou (avšak, ale). Čárka před spojku a se v tomto případě psát bude.

4. Čárka se před spojkou a píše velmi často tehdy, když se spojka a kombinuje s jinou spojkou (a proto, a tak, a tedy, a dokonce).

5. Přívlastek volný lze bez změny základního významu věty vynechat (Starý dům, ozdobený popínavými rostlinami, sliboval pohodlné bydlení.). Přívlastek volný nelze vynechat, aniž by se změnil význam věty (Pravidla vydaná před rokem 1993 jsou neplatná.).

6. Použitý slovesný tvar - přechodník minulý (přistoupivši) - vyjadřuje předčasnost. Helga tedy nejprve přistoupí k oknu a teprve poté někoho uvidí.

7. Je-li vztažné zájmeno připojující vedlejší větu užito ve spojení s předložkou, klademe čárku před předložku (Krabice, do kterých ukládáme zimní šatstvo, jsou uloženy v horních policích.).

8. Citoslovce může ve větě nahradit sloveso (chová se jako sloveso), proto budeme podobné formulace považovat za větu (Pes hop přes potok. Ptáček frr do trní.).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Vložené vedlejší věty, Přívlastek volný a těsný a článek na webové stránce časopisu Naše řeč Vsuvky.

 

Dnešní oběd:
polévka uzená s kroupami, pekelná masová směs s chlupatou rýží, bulgur se smaženou cibulkou, perník, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci