Velká písmena ve jménech vlastních 1

Kamarádi bořík, mirek, aleš a čenda stopovali proradného bohouška a jeho uslitaného hektora.

 

Ve kterých případech se v češtině užívá velké počáteční písmeno? (1)

Pamatuj

Podstatná jména rozdělujeme na jména obecná a vlastní.

Jména obecná označují kteroukoli osobu, zvíře nebo věc (chlapec, kočka, hora, špalek) a píšeme je s malým počátečním písmenem.

Jednu určitou (jedinečnou) osobu, zvíře nebo věc (Jindřiška, Punťa, Morava, Krkonoše) označují jména vlastní a píšeme je s velkým počátečním písmenem.

 

Píše se v podtržených slovech (Povídání o pejskovi a kočičce) velké písmeno? (2)

 

 

 

Jak vznikala příjmení? (3)

 

Dokážete vysvětlit význam příjmení Jiří z Kunštátu a Poděbrad? (4)

Jednoslovná vlastní jména

 

Pamatuj

S velkým počátečním písmenem píšeme vlastní jména osob (Karel Čapek, Karel Jaromír Erben, Jiří z Poděbrad) a zvířat (Alík, Míca, Mikeš).

 

Za vlastní jména osob považujeme také:

- jména rodin a rodů (Novákovi, Dvořákové, Přemyslovec, Habsburkové)

- přezdívky (Jindra Novotný řečený Štucel)

- šlechnické a panovnické přídomky (Boleslav Pobožný, Alexandr Něvský, Přemysl Oráč)

- označení pořadí panovníka (Karel IV. - Karel Čtvrtý)

- jména pohádkových postav (Krakonoš, Bystrozraký - ale bludička, hejkal)

- náboženské a mytologické postavy (Morana, Zeus, svatá Želmíra)

- přídavná jména přivlastňovací odvozená od vlastních jmen (Alenin, Novákův)

 

Co znamená slovo bájný? (5)

Vytvořte obyvatelská jména ke slovům Laos, Afghánistán, Kutná Hora, Balkán, Uherskohradišťsko, Saturn. (6)

Pamatuj

S velkým počátečním písmene píšeme jména příslušníků národů a kmenů (Slovák, Poláci, Keltové, Eskymáci).

Jako vlastní jména chápeme obyvatelská jména, tj. jméno obyvatele místa nazývaného vlastním jménem (Olomoučan, Novojičínští, Pražan, Malostraňan - Polaban, Hanák - Moravan, Slezan - Skandinávec, Seveřan - Evropan, Západoevropan - Marťan, Venušan).

Zvláštní případ obyvatelského jména je typ Ostravští. Musíme rozlišovat, zda jej užíváme jako jednoslovné pojmenování obyvatel (Za chvíli hrají Ostravští a Olomoučané.), nebo jako přídavné jméno (Všichni ostravští obyvatelé jsou ohroženi smogem.).

S malým počátečním písmenem se píší slova pozemšťan, vesmířan, mimozemšťan, nebešťan a označení příslušníků antropologických skupin (černoch, běloch, indián, mongol, rudoch).

 

 

 

 

Uveďte jiné pojmenování místo sousloví antropologická skupina. (7)

 

 


Uveďte možné významy slov sokol a Sokol. (8)

Za vlastní jména se nepovažují označení příslušníků společenství, hnutí, klubů, příznivců atd. (sokol - člen České obce sokolské, slávista - fanoušek klubu Slavia Praha, husita - přívrženec Jana Husa, voršilka - členka Římské unie řádu sv. Voršily)

 

 


Část vlastních jmen, např. pokud se stala literárním typem, se na základě kontextu může psát s malým i velkým počátečním písmenem.

S velkým počátečním písmenem se píší v původním významu (Honza - domácká podoba jména Jan; Jidáš - zrádný apoštol; Lazar - Ježíšův přítel; Salchow - krasobruslař; Ježíšek - malý Ježíš; Don Juan - smyšlená literární postava ad.).

V přeneseném významu se tato jména píší s malým počátečním písmenem (honza - dobrák, hlupák; jidáš - zrádce, druh pečiva; lazar - nemocný; salchow - skok; ježíšek - dárky; dochuán - svůdce, proutník).

 

Co označuje pojem literání typ? (9)

Souhrnná cvičení

 

8. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: Ty jeden donchuáne! Josef a marie přivedli ježíška do chrámu. Kefalíne, nechovejte s jako švejk! Vezmi si tetiččinu noční košili. Kropáček, náš dobrý spolužák, leží už týden jako lazar. Antropologická skupina indiánů byla v minulosti nazývána také rudoši. Sleduji večerníčky s patem a matem. Zopakujeme si, co víme o archimédových vynálezech. Krasobruslař předvedl dva nádherně provedené salchowy a jednoho lutze. Příznivci sparty pozvali skupinu slávistů do kavárny.

 

9. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: Po rodu přemyslovců vládli čechám krátce habsburkové a po nich nastoupili panovníci lucemburského původu. Kamarád frikulín s sebou na srazy vodí pitbula čudlu. Se starými slovany přišli do čech také vodníci, hejkalové, rusalky a jiná lesní havěť. Se znaky mongoloidní rasy se můžeme setkat také ve střední evropě. Pohádka o drakovi šmakovi patří k mým nejoblíbenějším. V přídavném jménu olomoučtí napíšeme velké písmeno jen tehdy, označujeme-li obyvatele (např. olomoučtí vyhráli, ale olomoučtí podnikatelé).

 

10. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: Staří slované se báli morany i tajuplných rarášků. Ježíš přikázal lazarovi, aby vyšel z hrobu. Naši školu převzaly voršilky v roce 1993. Většinu evropských obyvatel tvoří běloši. Obyvatele olomouckých holic můžeme označit za holičany nebo holické. Kníže boleslav ukrutný odstranil svatého václava pravděpodobně v roce 935. K ježíšku letos dostanu obnošené bratrovy boty, neboť jsem nebyl hodný. Smetana rád hrával eliščinu polku nebo lidové písně.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Velké počáteční písmeno označuje počátek věty, počátek přímé řeči, užívá se ve zkratkách a značkách (USA, ČR), v dopisech (Přeji Vám uzdravení.) nebo slouží jako výraz úcty (Přichází Jeho Milost Josef II.).

2. Podtržená slova napíšeme s malým počátečním písmenem, nejedná se o vlastní jména, jen o obecná označení.

3. Zjednodušeně můžeme říci, že na počátku existence příjmení jsou šlechtické přídomky (Richard Lví srdce), označení člověka podle domu, usedlosti, původu (Jan od Zvonu), označení podle povolání, společenského postavení (Jáchym Krejčí, Helmut Dvořák) nebo např. vlastnosti nositele (Jakub Ouško), která může připomínat vlastnost zvířecí (Oldřich Veverka). Příjmení užívaly nejdříve jihoevropské národy, zejména Italové, v našich podmínkách zavedla povinnost dědičného příjmení panovnice Marie Terezie.

4. Král Jiří pocházel z rodu šlechticů z Kunštátu, přesněji z jeho poděbradské linie. Přídomek z Kunštátu tedy označuje původ rodu, přídomek z Poděbrad pobočnou linii původního rodu. Místo narození krále Jiřího není přesně známo.

5. Bájný (mýtický) - pocházející z bájí (mýtů), vybájený, přeneseně vymyšlený.

6. Laos - Laosan, Afghánistán - Afghánec, Kutná Hora - Kutnohořan (Kutnohorští), Balkán - Balkánec, Uherskohradišťsko - Uherskohradišťan, Saturn - Saturňan.

7. Místo sousloví antropologická skupina můžeme užívat pojmenování lidská rasa. Mějme však na paměti, jak bylo (je) toto slovo zneužíváno.

8. Jméno sokol může označovat ptáka, člena tělocvičné organizace, v ruských bylinách chrabrého junáka apod.; jméno Sokol je zkrácený název organizace Česká obec sokolská.

9. Literání typ je postava s výraznými, neobvyklými, originálními povahovými rysy (don Quijote, Othello). Jméno této postavy můžeme přeneseně užívat pro označení nositelů podobných vlastností (don Quijote - snílek, blouznivec; Othello - žárlivec).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní velkých písmen – obecné poučení a Jména živých bytostí.

 

Dnešní oběd:
polévka uzená s kroupami, pekelná masová směs s chlupatou rýží, bulgur se smaženou cibulkou, perník, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci