Vyjmenovaná slova po -b-

V bytě si pěstuji bylinky.

1. Jsou slova v bytě a bylinky tvary vyjmenovaných slov, nebo slova příbuzná? 2. Vyjmenujte obojetné souhlásky. 3. Proč se jim tak říká?

 

Ověřit řešení

1. Slova v bytě a bylinky jsou tvary vyjmenovaných slov.

2. b, l, m, p, s, v, z

3. Někdy se po nich píše i/í, jindy y/ý.

 

Pamatuj

Po hlásce (písmenu) b píšeme v kořenech domácích slov y/ý pouze v tzv. vyjmenovaných slovech a ve slovech příbuzných nebo od nich odvozených (např. bydlet, obydlený, bydliště).

V příponách píšeme i/í (např. ne-způsob-il(ý), bab-ičk(a).

V koncovkách se řídíme vzory podstatných a přídavných jmen (např. výroba → 2. p. výroby, hrubí muži).

 


Co znamená odborné označení "slova příbuzná"? (1)

 

Jsou slova voda a vodit slova příbuzná? (2)

Vaši rodiče se ve vyjmenovaných slovech po b učili slovo babyka. Co je babyka? (3)

Pamatujete si všechna vyjmenovaná slova po b? Vyjmenujte je.

 

Vyjmenovaná slova po b

Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav.

 

 


Slovo bylina označuje 1. rostlinu, 2. příběh o bohatýrech. Souvisí spolu oba významy? (4)

Nejen Přibyslav, ale i mnohá další vlastní jména se píší s tvrdým y, ý:

Bydžov, Hrabyně, Přibyslav, Bylany, Byšice, Byzhradec, Kobylisy, Kobylnice, Býkovice, Bystřice, Černobyl - Zbyněk, Zbyšek, Zbyslav aj.

 

 


Jak souvisí slova bystrý, bystřina a Bystřička? (5)

Jakou hlásku napíšete?

Ptáci měli na vysokém bidle své útulné bydlo. Zafoukal však vítr a obě b__dla spadla. (6)

Záměna jediného písmene může znamenat veliký významový rozdíl - písmena i/y velmi často využíváme ke grafickému rozlišení významu slova.

Zapamatujte si tyto dvojice slov a naučte se je odlišovat:

 

bydlo (příbytek) bidlo (tyč)
býlí (plevel) bílí (bíle zbarvení, činnost)
být (jsem, existuji) bít (tlouci)
dobýt (zmocnit se) dobít (baterii, zraněné zvíře)
nabýt (získat) nabít (natlouci někomu, vsunout náboj)
odbýt (nedbale provést, zbavit se) odbít (odrazit míč)

 

 


Co znamená věta Husité dobili hrad? (7)

Pravopis slov přejatých z cizích jazyků a samozřejmě také jejich význam si musíme zapamatovat. Jejich zápis se řídí podle jazyka, z kterého jsou převzata.

 

 

Souhrnná cvičení

 

5. Doplň i, í nebo y, ý: vaječný b__lek, nadb__hající psi, nab__dka zboží, velký odb__t, b__tí hodin, Zb__ňkova bab__čka, b__strý a hb__tý žák, dlouhá slab__ka, zab__dlený b__t, b__cí nástroj, b__dný zločinec, úder b__kovcem, sb__hající se lidé, zb__tý zápasník, návštěvníků ub__lo, zb__tečná změna, ob__lná kaše, sb__rání malin, b__valí spolužáci, způsob__t starosti, přib__há závodník.

 

6. Doplň i, í nebo y, ý: V krčmě se strhla b__tka. Upadnout do b__dy lze snadno. Pivo je nápoj z ob__lí a chmelu. B__ci jsou b__ložravci. Rozb__l jsem si mob__lní telefon. V létě jsem sb__ral b__linky. Monotónní výklad b__l ub__jející. Tlačenka je zab__jačková pochoutka. Sledoval jsem závody na b__cyklech. V parku roste bab__ka. Přib__rat na váze b__vá nemilé. Mikrob__ zamořili ub__tovnu.

 

7. Doplň i, í nebo y, ý: ob__vací pokoj, dlouhé b__dlo, skromný příb__tek, secesní náb__tek, chov dob__tka, prastaré ob__čeje, beskydská b__střina, b__linková tinktura, b__lá kob__lka, b__čí ohrada, nab__tá baterie, dob__tí dívčina srdce, nab__tá zbraň, trvalé b__dliště, odb__tá práce, b__tový textil, hrajeme odb__jenou, divotvorné b__lí, přib__té prkno, zb__tkové teplo, liška B__strouška, vyb__jíme energii, neob__vatelná ruina.

 

8. Doplň i, í nebo y, ý: b__valý úředník, rozsáhlá sb__rka, velké krupob__tí, neb__valá podívaná, mohutný b__ložravec, zab__rat půdu, výstřel bamb__tky, b__tva u Přib__slavi, pohyb b__číkovce, stará b__tovka, náb__tkové kování, dob__vat uhlí, mrštný b__jec, neob__čejný zážitek, hb__tý cvičenec, lázeňský pob__t, přeplněná b__bliotéka, b__skupský úřad, úkol z b__ologie, zb__vající čas, košík ryb__zu.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Slova příbuzná jsou slova se společným kořenem, který je nositelem společného významu (např. vedení, vedoucí, vést).

2. Zmíněná slova příbuzná nejsou. Kořen mnohých slov zní (a píše se) stejně či obdobně, ale slova příbuzná nejsou, tj. nemají základní společný význam (např. hod-it a hod-inka; vedení, vedoucí a vedle, vedro).

3. Babyka je druh javoru.

4. Významy spolu nesouvisí; slovo bylina ve významu příběh je odvozen ze slova bylo (něco se stalo, událo).

5. Slovo bystrý má původní význam rychlý. Bystřina je tedy rychle tekoucí říčka, Bystřička buď název oné říčky, nebo městečka ležícího na břehu říčky a slovo bystrý nejčastěji používáme k označení toho, kdo rychle přemýšlí, všímá si svého okolí či rychle reaguje.

6. Jedná se o jazykovou hru, v jejímž rámci můžete napsat "obě bi/ydla spadla". Ve vážně míněném textu by se však jednalo o hrubou sémantickou chybu - hrubou chybu ve významu slova (chybně rozlišený denotát, tj. základní význam slova).

7. Věta "Husité dobili hrad" znamená "husité ztloukli, zbili hrad". Pisatel chtěl jistě napsat, že "husité získali hrad", tj. nabyli jej (Husité dobyli hrad.).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Vyjmenovaná slova.

 

Dnešní oběd:
polévka uzená s kroupami, pekelná masová směs s chlupatou rýží, bulgur se smaženou cibulkou, perník, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci