Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen tvrdých a měkkých

Odůvodněte pravopis v koncovkách vyznačených slov:

1. Svačinu děti nosí v papírových sáčcích. 2. V té chvíli mu připomněl kůzlečí mládě. 3. Vždy mě potěší Dvořákovy skladby. 4. Jsme vždy ochotni pomoci.

 

Ověřit řešení

V koncovkách přídavných jmen píšeme í/y podle vzorů.

1. papírových podle vzoru mladých (př. jm. tvrdé), 2. kůzlečí podle vzoru jarní (př. jm. měkké),

3. Dvořákovy podle vzoru otcovy (př. jm. přivlastňovací) a 4. ochotni podle vzoru mládi (př. jm. jmenné).

 

 


Co víte o přídavných jménech jmenných? (1)

Vzor jarní

 

Vzor mladý

V koncovkách přídavných jmen tvrdých a měkkých píšeme i/y podle vzorů mladý a jarní.

 

Píšeme v koncovkách tvrdého vzoru mladý jen tvrdé -y? (2)

Pamatuj

V koncovkách přídavných jmen tvrdých (vzor mladý) píšeme -y v jednotném a částečně i v množném čísle (nový žák, vidím starý hrad, nový žáku!).

V 1. a 5. pádu množného čísla rodu mužského životného píšeme měkké –í (staří kamarádi, staří kamarádi!), v 7. pádu čísla množného užíváme koncovku –ými (pevnými hrady).

V koncovkách přídavných jmen měkkých (vzor jarní) píšeme výhradně měkké –i (v 7. p. č. mn. užíváme koncovku –ími, cizími).

 

Znáte vhodnou pomůcku pro rychlé zdůvodnění měkkého -i např. ve spojení hezcí jinoši? (3)

Souhrnná cvičení

 

4. Doplňte í, í nebo y, ý: zdrav__, ale nechutn__ ryb__ tuk, nov__ včel__ úl, divok__ pštros__ mládenec, ryz__ hokejov__ reprezentant, dražš__ želv__ polévka, rozsáhl__ borov__ les, hrav__ ptač__ krok, polévka s dobře provařen__m hověz__m masem, pronikav__ jestřáb__ křik, klobouk s velk__m pštros__m perem, rozběsněn__ ps__ šampion, střídm__ přátelšt__ sousedé, zuřiv__ kočič__ pohled, hejno větš__ch siv__ch holubů, štíhl__ lekl__ kapři, hladov__ ciz__ pes, jásav__ kos__ křik.

 

5. Slova v závorkách uveďte v množném čísle: (Malý chlapec) velmi zlobili. Zaujati musí být i (bystrý žák). Mužstvo hrálo s (novým hráčem). (Statečný voják) obdrželi vyznamenání. Pavlové jsou ti (hezký chlapec)? Pod (ohromným kořenem) měli sídlo stromoví elfové. (Uhynulý krtek) leželi vedle cesty. (Veselý člověk) často baví celou společnost. Do naší třídy přišly (nová žákyně). (Mlok skvrnitý) jsou (vzácný tvor). Setkání s (ubohým sirotkem) otřese i (bezcitného člověka). (Oříškový krém) chutnají malým i velkým.

 

6. Doplňte í, í nebo y, ý: neotvírej ciz__m lidem, holub__ hejno, omeleta ze skvěl__ch želv__ch vajec, košík červiv__ch hub, hovoří s neznám__m__ lidmi, děvčátka jsou zvědavějš__, drav__ sokoli stěhovav__, album s ciz__m__ známkami, konzerva s vepřov__m masem, rychl__ sokol__ let, ohrožen__ obrněn__ brouk, lučn__ hmyz__ ráj, věnoval se zeleninov__m záhonům, setkání se zajímav__m*||i|y|* lidmi, nora zrzav__ch veverek, několik včel__ch úlů, nános borov__ch šišek, jeho osl__ tvrdohlavost, mal__ zlobiv__ kluk, krásn__ pěnkav__ zpěv.

 

7. Doplňte í, í nebo y, ý: krut__ bleskurychl__ lovci, jíme ze skleněn__ch misek, bolav__ mléčn__ zub, nečekan__ datl__ křik, horolezci byli živ__ a zdráv__, nezvykle upovídan__ lidé, mal__ kučerav__ chlapec, hrub__ venkovsk__ oblek, mnoz__ chráněn__ živočichové, sýr z koz__ho mléka, pronikav__ orl__ křik, hladov__ králíci, polévka s játrov__mi knedlíčky, rybník se spokojen__m hus__m hejnem, byl příliš pyšn__ a sebevědom__, ciz__ bíl__ psík, výstava obrazů znám__ch rusk__ch umělců, znám__ světov__ skladatelé, s osaměl__mi zvířec__mi predátory, pečlivějš__ laskav__ dohled.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Vytváří se z přídavných jmen tvrdých (mladý - mlád, nemocný - nemocen, starý - stár) a užívají se především v 1. pádu jako součást přísudku (Děda byl stár.).

2. V koncovkách vzoru mladý užíváme také měkké -i; detailní výčet viz poučení podložené šedou barvou.

3. Pro rychlé zdůvodnění doporučujeme použít ukazovací zájmeno: ti hezcí jinoši.

 

Dnešní oběd:
polévka uzená s kroupami, pekelná masová směs s chlupatou rýží, bulgur se smaženou cibulkou, perník, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci