Volba povolání

 

Kontakt a konzultační hodiny

 

Poradce pro volbu povolání: Martin Nešpor

Telefon (sborovna): 585 222 492, e-mail: nesporm@centrum.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:30-15:30 hod.

 

Aktuální informace

 

Doporučujeme elektronickou podobu Atlasu školství Olomouckého kraje (který naši žáci obdrželi jako tištěnou publikaci), jenž je součástí webové stránky Atlas školství, koncipované jako informační web o středních školách ČR.

Na webové stránce Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ČR jsou k dispozici další zajímavé informace a odkazy.

 

Od konce října probíhají na středních školách dny otevřených dveří. Jejich termín zjistíte na webové stránce vybrané střední školy (nejčastěji v části přijímací řízení nebo plán školního roku) nebo např. na webu Atlas školství, podporovaném ministerstvem školství. Neúplný výpis je k dispozici na stránce Střední školy.

 

Informace o průběhu přijímacího řízení naleznete v další kapitole nebo v přehledné podobě v Průvodci přijímacím řízením ve školním roce 2019-2020. Tytéž informace jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství ČR.

 

Základní informace o průběhu přijímacího řízení

 

Ředitel střední školy nejpozději do 31. 1. vyhlásí kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků a rozhodne, zda se kromě státní jednotné zkoušky bude konat také školní přijímací zkouška. Koná-li se školní přijímací zkouška, ředitel SŠ stanoví dva termíny této zkoušky.

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky (obě přihlášky se vyplňují identicky, což platí zejména pro pořadí středních škol).

Po vyplnění přihlášek si uchazeč nechá potvrdit správnost uvedených údajů ve své základní škole (nejlépe do poloviny února) a zajistí si lékařské potvrzení, pokud jej střední škola vyžaduje. Se zkontrolovanou přihláškou obdrží zápisový lístek.

Přihlášky zákonný zástupce uchazeče nejpozději 1. 3. doručí (osobně nebo doporučeným dopisem) ředitelům příslušných středních škol.

Pokud střední škola přijímací zkoušky nepořádá (např. v učebních oborech), zveřejní ředitel SŠ rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče v termínu stanoveném pro přijímací řízení (od 12. 4. do 28. 4.).

Pokud střední škola pořádá státní nebo školní přijímací zkoušku, odešle ředitel SŠ pozvánku k jejímu vykonání nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

 

První kolo přijímacího řízení se uskuteční od 12. 4. do 28. 4., a to minimálně ve dvou termínech pro státní jednotnou zkoušku. Uchazeč na přihlášce také vyznačí termíny, kdy se zúčastní případné školní zkoušky.

Ve školním roce 2019-2020 se státní zkouška uskuteční ve dnech 14. a 15. dubna 2018 (čtyřleté obory vzdělávání), 16. a 17. dubna 2020 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Náhradní termíny zkoušky jsou stanoveny na 13. a 14. května 2020.

Výsledky jednotné zkoušky sdělí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum) střední škole nejpozději 28. 4. Ředitel SŠ poté vyhlásí do 2 pracovních dnů výsledky přijímacího řízení a vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče zveřejní ředitel SŠ na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole (tj. nezasílá jej uchazeči). Ředitel rozesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům.

 

Přijatý uchazeč musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí potvrdit zájem vzdělávat se ve střední škole, na niž úspěšně vykonal přijímací zkoušku, odevzdáním zápisového lístku.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání (není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl uchazeč na základě odvolání přijat). Zápisový lístek může vzít uchazeč zpět také v případě, kdy jej uplatnil na škole s talentovou přijímací zkouškou (leden 2017), pokud byl přijat ke studiu oboru bez talentové zkoušky.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Podrobné informace

 

Církevní střední školy a domovy na Moravě

Obsah přijímací zkoušky

Odvolací řízení

Osmileté a šestileté gymnázium

Profesní orientace

Průběh přijímacího řízení

Přihláška

Přijímací řízení a přijímací zkouška

Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou a konzervatoře

Příprava na přijímací zkoušky

Termíny přijímacího řízení

Testy profesní (zájmově-profesní) orientace

Typy středních škol

Zápisový lístek

 

Dnes je čtvrtek 20. února 2020. Svátek má Oldřich, zítra má svátek Lenka.