Volba povolání

 

Testy SCIO

 

Testy SCIO vytváří soukromá firma Scio. Forma, kterou při tvorbě testů používá, je jednou z mnohých, které mohou střední školy využít pro přijímací zkoušky. O obsahu a formě přijímací zkoušky se uchazeč musí informovat na webových stránkách dané střední školy.

Testy soukromé firmy Scio užívají především školy, které očekávají velký zájem uchazečů o studium, tedy zejména gymnázia.

Svou konstrukcí, formulacemi úkolů a typy otázek, záběrem zkoumaných znalostí, schopností a přepokladů uchazeče a celkovým záměrem se poněkud vymykají učivu základních škol a Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní školy. Proto také firma na svých webových stránkách nabízí nepříliš levné přípravné kurzy, testy a testování.

Po zkušenostech s testy SCIO upozorňujeme, že mohou obsahovat nejasná a nesprávná zadání a chyby.

 

Typy testů a testová forma

 

Kompletní přijímací zkoušky připravené firmou Scio se skládají z testů obecných studijních předpokladů (60 úloh na 60 minut), matematiky (30 úloh na 60 minut) a českého jazyka (40 úloh na 45 minut). Střední školy užívají představené typy testů podle svého zaměření (např. gymnázia testy ČJ, M a OSP, knihovnické školy testy ČJ ap.).

Při konstrukci testů využívá využívá firma Scio klasickou testovou formu - tzn. na zadanou otázku je vždy správná pouze jedna odpověď.

 

Obsah testu obecných studijních předpokladů (OSP)

 

Test OSP nezjišťuje vědomosti, všeobecný přehled či znalosti uchazeče, zaměřuje se na dovednosti a schopnosti, které jsou předpokladem ke studiu na střední škole, na schopnost pracovat v komplexních souvislostech apod.

Test se skládá ze tří oddílů - verbálního (slovní zásoba, práce se synonymy, antonymy, doplňování vhodných slov do kontextu, hledání vztahů mezi slovy, jazykový cit a vyjadřování, práce s jazykem a textem), analytického (práce s informací v logických úlohách, analýza problému a textu, logické hlavolamy, tzv. zebry, schopnost vyvodit řešení, potvrdit či vyvrátit tvrzení) a kvantitativního (základní matematické operace a práce s čísly, schopnost číst tabulku a grafy, schopnost počítat bez kalkulačky, porovnávání dvou hodnot, klasické slovní úlohy).

Mezi jednotlivými oddíly testu nejsou žádné přestávky, uchazeč se může kdykoliv vracet k předchozím oddílům, příp. zahájit práci v té části testu, která je bližší jeho schopnostem.

Důležitou součástí testu OSP je práce s textem - čtení textu s porozuměním (tzv. čtenářská gramotnost). Uchazeč má prokázat schopnost najít a shrnout hlavní myšlenku (téma) textu, odhalit jednotlivé stavební motivy, nalézt v textu různé informace a dále je analyzovat, potvrdit či popřít rozličná tvrzení apod.

Logické hlavolamy, tzv. zebry, jsou úlohy, v nichž řešitel ze sady zadaných podmínek vyvodí další, na první pohled skryté informace. K jedné sadě podmínek se vždy vztahuje několik otázek.

Principy úloh v testu OSP i úlohy samotné se opakují - znalost principů řešení tedy může výrazně pomoci k rychlejšímu řešení úloh.

 

Bodování a hodnocení testů

 

Při vyhodnocování testu se počítají nejen správné odpovědi (za každou správně zodpovězenou otázku je bod), ale rovněž se odečítají body za chybná řešení (u úloh s výběrem z pěti možností 1/4 bodu, u úloh s výběrem ze čtyř možností 1/3, celý bod u úloh se dvěma možnostmi). Pokud uchazeč na otázku neodpoví, bod nezíská, ale také jej neztratí.

Kromě procentního vyjádření úspěšnosti poskytuje firma Scio např. u starších testů nebo u testů zadaných při srovnávacích zkouškách tzv. percentil, tj. srovnání, kolik procent uchazečů řešitel testu překonal (např. percentil 45 znamená, že řešitel byl lepší než 45 % ostatních řešitelů).

 

Nabízené produkty

 

Uchazečům o přijetí na střední školu nabízí firma Scio rozličné přípravné kurzy, přípravné testy pro vyzkoušení obsahu a formy přijímací zkoušky, dále nabízí rozsáhlou paletu rozličných služeb, rad a informací a také ukázky starších (přijímacích) testů.

V neposlední řadě firma nabízí uchazečům o studium na střední škole tzv. srovnávací zkoušky, které jsou organizovány v krajských městech jako skutečné přijímací zkoušky (tj. probíhají v cizím prostředí za obdobných podmínek jako přijímací zkouška).

 

Dnes je středa 20. února 2019. Svátek má Oldřich, zítra má svátek Lenka.