Volba povolání

 

Průběh přijímacího řízení

 

V průběhu ledna si uchazeč vyzvedne přihlášky od výchovného poradce své ZŠ. Přihlášky lze získat také v prodejnách SEVT, stažením z webových stránek středních škol nebo MŠMT.

Ředitel střední školy do 31. ledna zveřejní na webových stránkách školy rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky (bude-li se zkouška konat), kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných uchazečů pro příslušný obor a formu vzdělání. Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně.

Do konce února doručí uchazeč přihlášky k doplnění údajů, kontrole a potvrzení uvedených údajů poradci pro volbu povolání. Upozorňujeme, že chybně vyplněné tiskopisy a tiskopisy obsahující nepravdivé nebo nedoložené údaje nebudou školou potvrzeny.

Na počátku března obdrží uchazeč zkontrolované a potvrzené přihlášky zpět, spolu s nimi dostane zápisový lístek. Zápisové lístky jsou evidovány základní školou.

Do 15. března doručí zákonný zástupce uchazeče přihlášku (případně další doklady vyžadované v rámci přijímacího řízení) řediteli střední školy (doporučeným dopisem nebo osobně).

Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky zašle ředitel střední školy nejpozději 14 dnů před jejím konáním, pro náhradní termín a další kola přijímacího řízení nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

 

V termínu od 22. do 30. dubna proběhnou na středních školách v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušky.

Do 3 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky (tedy po druhém termínu) ukončí ředitel střední školy hodnocení uchazečů, stanoví pořadí uchazečů, zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče zveřejní ředitel SŠ na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole, tj. nezasílá se uchazeči o studium. Ředitel SŠ rozesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit zákonnému zástupci uchazeče, se ukládá na místním poštovním úřadu po dobu 5 pracovních dnů, pak se považuje za doručené.

 

Do 10 pracovních dnů počítaných ode dne zveřejnění rozhodnutí ředitele SŠ musí uchazeč potvrdit úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy (nebo k přepravě provozovateli poštovních služeb).

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se práva být přijat za žáka dané střední školy a posledním dnem desetidenní lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na niž byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

 

Uchazeči, který se pro závažné důvody nedostaví v určeném termínu k přijímací zkoušce a svou neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví řediteli střední školy, stanoví ředitel SŠ náhradní termín pro její vykonání, a to nejpozději do jednoho měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky.

 

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení (včetně talentových zkoušek), aby naplnil předpokládaný stav žáků. Přijímací řízení musí uzavřít do konce srpna.

Další kola příjímacího řízení se vyhlašují podle potřeb a počtu volných míst na střední škole; konají se nejdříve 14 dnů po vyhlášení daného kola.

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení neprodleně oznámí ředitel střední školy krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad tyto informace rovněž neprodleně zveřejní na svých webových stránkách (v sekci Školství, mládež a sport).

Pokud uchazeč nebyl přijat v prvním kole přijímacího řízení na žádnou ze zvolených škol (příp. má-li zájem o studium na jiné střední škole nebo v jiném oboru), musí sám získat informace o volných místech ve středních školách.

Pro další kola přijímacího řízení si zákonný zástupce žáka obstarává tiskopis přihlášky u ředitele střední školy, který vypsal další kola přijímacího řízení.

V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč podat libovolný počet přihlášek.

 

Podané informace můžete srovnat se zákonem č. 561/2004, tzv. školským zákonem (§ 58 až § 64), a vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění novely č. 86/2012 Sb.

Dnes je středa 20. února 2019. Svátek má Oldřich, zítra má svátek Lenka.