Volba povolání

 

Přihláška

 

Předepsaný tiskopis pro první kolo přijímacího řízení vydává poradce pro volbu povolání (příp. třídní učitel). Vyplněný tiskopis přijímá a pravdivost údajů kontroluje poradce pro volbu povolání (nejlépe do poloviny února).

Upozorňujeme, že chybně vyplněné tiskopisy a tiskopisy obsahující nepravdivé nebo nedoložené údaje nemohou být školou potvrzeny.

Přihlášky prosíme vyplňte přesně podle vzoru a poznámek na tiskopisu, nejlépe na psacím stroji, ve vhodném textovém editoru či čitelným hůlkovým písmem.

Tiskopisy přihlášek lze také okopírovat (v černobílém provedení) nebo získat v elektronické podobě, vyplnit v textovém editoru a teprve poté (černobíle) vytisknout. Taková přihláška musí být vytištěna oboustranně (na jednom papíru) a po vytištění ručně podepsána.

 

Pro školní rok 2017-2018 byly vydány nové tiskopisy přihlášek, staré tiskopisy nebudou středními školami přijímány. Obě přihlášky musí být vyplněny identicky.

 

- přihláška ke studiu ve střední škole pro šk. rok 2017-2018 (formát pdf, formát xlsx)

- přihláška ke studiu na osmiletých gymnázicích pro šk. rok 2017-2018 (formát pdf s předvyplněnými údaji)

- přihláška ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou (formát pdf, formát xlsx)

- vzor vyplněné přihlášky

 

Návod na vyplnění přihlášky - 1. strana

 

Evidenční číslo přihlášky - nevyplňujte, tato kolonka slouží potřebám střední školy

 

Příjmení uchazeče - vepište příjmení vašeho dítěte

Jméno uchazeče - uveďte oficiální jméno (jména) vašeho dítěte

Místo narození (město, stát) - uveďte místo narození vašeho dítěte (např. Olomouc); pokud se narodilo mimo území ČR, uveďte i stát (např. Berlin, Spolková republika Německo)

Datum narození - datum narození napište ve formátu den - měsíc - rok

Rodné číslo - uveďte rodné číslo vašeho dítěte

Adresa trvalého pobytu - napište v pořadí ulice, PSČ, obec; na tuto adresu vám budou zasílány dokumenty ze střední školy

Kontakt na uchazeče (telefon, e-mail, datová schránka) - tuto kolonku nevyplňujte, slouží dospělým uchazečům (vaše dítě nemůže komunikovat s ředitelem střední školy)

Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení... - pokud chcete korespondenci posílat jinam než na adresu trvalého bydliště uchazeče, napište tuto adresu v pořadí ulice, PSČ, obec

 

Rodné příjmení - pokud nedošlo ze změně příjmení, nevyplňujte (kolonku proškrtněte)

Státní občanství - uveďte zkratku ČR (nebo státu, jehož občanem je vaše dítě narodilo) nebo oficiální název státu

Stupeň podpůrných opatření - vyplňte, pokud vašemu dítěti byla pedagogickou poradnou doporučena podpůrná opatření

Kontakt na zákonného zástupce (telefon, e-mail, datová schránka) - uveďte kontaktní telefon (e-mail pouze tehdy, pokud jej denně kontrolujete)

 

Název a adresa střední školy - uveďte úplný název středních škol (ve zkratkách) i jejich úplnou adresu; ve škole uvedené na prvním místě bude vaše dítě konat jednotné přijímací zkoušky v prvním termínu, ve druhé škole v druhém termínu; pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné

Obor vzdělání... - uveďte kód a název oboru (např. 66-41-L/01 Obchodník), popř. zaměření oboru (Obchodní činnosti pro technické obory)

 

Ročník SŠ - kolonku proškrtněte

Termín školní přijímací zkoušky - do kolonky uveďte datum, kdy se vaše dítě zúčastní v dané škole školní přijímací zkoušky (pokud ji škola pořádá); do této kolonky se neuvádí datum jednotné státní zkoušky

Zkrácené studium - škrtněte slovo ano

 

V - uveďte místo

Dne - napište aktuální datum

Podpis uchazeče - vaše dítě se podepíše (na vytištěný formulář)

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče - tiskacím písmem uveďte jméno a příjmení zákonného zástupce

Podpis zákonného zástupce - podepište se (na vytištěný formulář)

 

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - potvrzení od lékaře uveďte, pokud jej vyžaduje škola pro zvolený obor; potvrzení může být uvedeno na samostatném listu (na zadní části přihlášky se v kolonce Listů příloh uvede toto potvrzení jako příloha); součástí tohoto potvrzení musí být kód oboru (např. Uchazečka je zdravotně způsobilá studovat obor 82-51-H/01.)

 

Návod na vyplnění přihlášky - 2. strana

 

RED IZO školy - RED IZO naší školy je 049 588 095

Ročník - uveďte slovně podle toho, ze které třídy se vaše dítě hlásí na střední školu (nejčastěji osmý a devátý ročník; šestý a sedmý pro šestileté gymnázium, čtvrtý a pátý pro osmileté gymnázium)

Předmět (povinné a volitelné předměty) - uveďte předměty a výsledky studia podle vysvědčení (nebo programu Bakaláři) v obou pololetích osmého a v 1. pololetí devátého ročníku (vypište chování, povinné a povinně volitelné předměty)

Průměrný prospěch - kolonku vyplní naše škola; chování se nepočítá do průměrného prospěchu, prospěch se zaokrouhluje na 2 desetinná místa

Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další - nemusíte uvádět na přihlášku, lze také přiložit kopie diplomů z olympiád a do kolonky Listů příloh vepsat jejich počet (většina škol zohledňuje umístění v okresních a vyšších kolech předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT, sportovní, hudební, výtvarné a odborné aj. soutěže se v přijímacím řízení většinou nezohledňují); připojte posudek z pedagogicko-psychologické poradny (u žáků s poruchami učení, např. dyslexie), který obsahuje návrh na případné zohlednění u přijímacích zkoušek; nevyplněnou kolonku výchovný poradce proškrtne

Listů příloh - pokud dokládáte např. kopie diplomů, napište sem počet přiložených listů; nevyplněnou kolonku výchovný poradce proškrtne

Potvrzení opisu klasifikace vysvědčení školou - potvrďte křížkem

Kulaté razítko a podpis ředitele školy - zajistí ZŠ, která tím současně potvrdí správnost uvedených údajů

 

Dnes je pátek 22. února 2019. Svátek má Petr, zítra má svátek Svatopluk.